SIKKERHET

SIKKERHET PÅ LERDUEBANEN

Det er viktig å opprettholde god sikkerhet og god oppførsel på lerdubanen. Dette for at alle skal få en best mulig opplevelse. For at sikkerheten skal være på topp, så må du følge disse punktene:

 1. Våpenet, sideligger og over/under skal bæres brukket og tomt for ammunisjon. På halvautomat/pump hagle skal sluttstykke være tilbaketrukket. (Våpenet skal alltid bæres forsvarlig og ikke peke mot noen).
 2. Våpenet skal ikke lades før det er din tur til å skyte.
 3. Et ladd våpen skal ALLTID peke i skyte retningen (ingen sikring er til å stole på).
 4. Rem er IKKE tillat på skytebanen.
 5. Det er kun tillat med GODKJENT ammunisjon (24 gr. Stål).
 6. Behandle alltid våpenet som det er ladd.
 7. Grip ikke tak i et våpen med fingeren gjennom avtrekkerbøylen.
 8. Bruk hørselvern!
 9. Erfarne skyttere som ser noen ureglementer, forventes å gi beskjed på en ordentlig måte.
 10. Hold barn borte fra standplass og sikkerhetssone.
 11. Sett aldri fra deg et ladd våpen. Ta aldri en annens våpen uten tillatelse.
 12. Rett aldri våpenet mot noen. Det er den groveste form for uforsiktighet.
Hvis alle respektere disse reglene, vil oppholdet på skytebanen garantert bli hyggelig!
Sikkerhet hjemme

Oppbevaring av våpen og krav til våpenskap:

Våpeneiere har plikt til å oppbevare skytevåpen, våpendeler og ammunisjon slik at uvedkommende ikke får adgang til dem. Det er krav om at alle som eier skytevåpen oppbevare våpen eller vital del i godkjent våpenskap. Politidirektoratet har utarbeidet retningslinjer for politiets behandling av våpensaker som ligger på politi.no. Det fremkommer av disse retningslinjene at våpene skal oppbevares i godkjent våpenskap på våpeneierens faste adresse såfremt våpnene ikke er medbrakt i forbindelse med bruk.

Reglene for oppbevaring av våpen gjelder for bebodd bolig. Det er ikke tillatt å oppbevare skytevåpen i ubebodd bolig, som for eksempel jakthytter, garasje/uthus selv om våpnene oppbevares i godkjent våpenskap. For midlertidig oppbevaring av skytevåpen, som for eksempel under jakt, gjelder ikke kravet om våpenskap. Men våpenforskriften krever at både våpen og ammunisjon skal være under forsvarlig tilsyn. Dersom våpenet forlates uten tilsyn, må vital del medbringes. Det samme gjelder for våpen som oppbevares i bil.

Kravet til våpenskap er at det skal holde sikkerhetsnivå godkjent av Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemnd eller ha høyere sikkerhetsnivå. FG-godkjente våpenskap vil som regel være merket, og det er viktig at våpeneier påser at skapet holder forskriftens krav til sikkerhetsnivå.

Sikkerhet ved transport

Hvordan frakte et våpen?

Det er viktig at du frakter våpenet slik at du ikke skremmer eller er til fare for andre.

Under transport skal skytevåpen være tomt for ammunisjon og være under tilsyn. Det skal også være pakket inn i futteral, bag, søppelsekk, sekk eller lignende. Det er på offentlig sted ikke tillatt å transportere våpen i hylster o.l. som bæres på kroppen, du kan altså ikke ha det over skulderen.

Medtas våpenet i bil, skal det oppbevares slik at det ikke er lett tilgjengelig. Våpenet kan oppbevares udelt, men forlater man bilen skal en vital del f.eks. sluttstykket/magasin tas ut og medbringes.

NB! Husk at bilen være låst når våpenet ligger i bilen.

 

Våpen

Det er mange regler å forholde seg til når det gjelder anskaffelse av våpen. Planlegger du å kjøpe et våpen eller kanskje du har arvet et? Vi håper denne artikkelen kan hjelpe deg. 

Skaffe våpen

Skal du skaffe deg skytevåpen, må du kunne dokumentere behovet i søknadsskjemaet som du leverer til politiet. Våpenloven stiller strenge krav til den som skal erverve skytevåpen, bl.a. krav til vandel, edruelighet og helse, samt at søkeren må dokumentere behovet for skytevåpen.

Søknad om våpen til jakt

Søker du om våpen til jakt må du legge ved dokumentasjon på at du er registrert i Jegerregisteret. Jegernummeret skal oppgis i søknaden. Du kan erverve inntil 6 komplette skytevåpen til jakt.

Søknad om våpen til øvings- eller konkurranseskyting

Skal du bruke våpenet til øvingsskyting eller i konkurranser må du legge ved kopi av medlemskort i lokal klubb, dokumentasjon på forbundstilknyting og at du er aktiv skytter. Aktivitet blir dokumentert ved å legge ved en oversikt over hvilke stemner og treninger du har deltatt på. Dersom du søker om erverv av revolver eller pistol, kreves det dokumentert aktivitet de siste 6 måneder – se også Politidirektoratets rundskriv (link til høyre). Avhengig av konkurranseaktivitet og av hvilken godkjent skytterorganisasjon du er tilknyttet, vil du kunne ha behov for flere våpen: Mer om behovskrav for dette finner du i Våpenloven § 7 (se link til høyre).

Arv av våpen

Dersom du arver/overtar skytevåpen i dødsbo, må du søke politiet om tillatelse til å erverve skytevåpenet, på lik linje med annet erverv av skytevåpen. Tillatelse gis kun til søker i rett opp- og nedadstigende linje (fra foreldre til barn/ besteforeldre til barnebarn osv). Det kan gis tillatelse til å erverve og inneha inntil 3 jaktrifler eller hagler gjennom arv, jf. våpenforskriften § 20.

I spesielle tilfeller kan også pistol, revolver og våpen som ikke er tillatt benyttet i jakt arves dersom søkeren oppfyller gjeldende krav for våpentypen. Ved søknad om å overta våpen som arv skal det vedlegges skifteattest og evt. bekreftelse fra den som sitter i uskiftet bo om at søker kan overta våpenet.

Dersom du ønsker å beholde våpenet som et minne, kan du få våpenet plombert hos godkjent børsemaker som dokumenterer for at plomberingen er utført i tråd med gjeldende bestemmelser: Våpenet er da gjort varig ubrukelig og det er ikke lengre krav til polititillatelse for å ha våpenet. Denne dokumentasjonen må sendes politiet.

 

Aldersgrense

For å anskaffe skytevåpen må søker være fylt 18 år, uansett om våpenet er registreringspliktig eller ikke, dispensasjon kan imidlertid gis ned til 16 år når søker har jegerprøve eller er aktiv medlem av skytterlag, verge er ansvarlig for oppbevaring og utlevering av skytevåpenet. Ved anskaffelse av skytevåpen til personer under 16 år, må foresatte søke om tillatelse i sitt navn. For erverv av enhåndsvåpen (pistol/revolver) er nedre aldersgrense 21 år, denne kan det ikke gis dispensasjon fra.

Kjøp og salg av skytevåpen

Ved salg av skytevåpen mellom private, må kjøper framvise tillatelse fra politiet og selger skal underskrive skjemaet og sammen med kjøper sørge for at ett eksemplar av søknaden returneres til politiet.  Den vil da danne grunnlag for våpenkort. Uten at denne kommer tilbake til politiet vil skytevåpenet fortsatt “henge” på selger. Ved salg fra forhandler vil forhandler sørge for å sjekke godkjenning og at papirene sendes politiet. 

Alle skytevåpen er i dag registreringspliktige, også luft- og fjærvåpen med kaliber større enn 4,5 m.m.

Gebyr for innvilget søknad

Gebyret som du betaler for innvilget våpensøknad følger satsene for rettsgebyr. Første gangen du søker betaler du fullt gebyr (100%), neste gang halvt gebyr (50%). For søknad om en våpendel betaler du kvart gebyr (25%). En søknad kan omfatte flere våpen/våpendeler. Ved salg/overdraging/arv i rett opp- eller nedadstigende slektslinje, er overdragelsen gebyrfri.

Med dagens rettsgebyrsats blir dette:
Første søknad            kr. 1.025,-
Neste søknad            kr. 512,-
Våpendel            kr. 256,-
Arv                  kr. 0,-

F.o.m. 01.06.14 skal gebyret betales etterskuddsvis til politidistriktets bankkonto, dette blir det opplyst om i brevet du får når søknaden eventuelt innvilges.

Søknadsskjema

Søknadsskjemaer må hentes ved et av politiets tjenestesteder. Utfylt skjema, med de nødvendige vedlegg, sendes til våpenkontoret i din region.

Har du spørsmål i forbindelse med våpensøknader, ring 02800 og spør etter våpenkontoret, eller send en e-post til post.mhpd@politiet.no

Les mer om dette på lovdata sine sider.